การออมเงินเพื่อคอนโดมีเนียมในฝัน

คอนโดมีเนียมในฝัน
หากท่านอยากซื้อคอนโดมีเนียม หรือบ้าน การประหยัด อดออม และมีวินัยทางการเงินเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่อยากมีบ้านอยากซื้อบ้าน ยิ่งหากถ้าเป็นเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระเช่น ค้าขาย หรือทำงานรับจ้างที่มีรายได้ไม่แน่นอน ยิ่งต้องอดออมเป็นประจำและมีวินัยทางการเงินที่สูง เพราะผู้ประกอบอาชีพอิสระกลุ่มนี้มักขอสินเชื่อจากธนาคารได้ยากกว่าผู้ที่มีเงินเดือนหรือรายได้ประจำ

แต่ปัจจุบันผู้ซื้อบ้านกลุ่มนี้มีทางเลือกในการกู้มากขึ้นด้วยบริการที่หลากหลายตามการขยายโอกาสของธนาคาร เช่น หากท่านสามารถฝากเงินเป็นประจำได้เท่ากับยอดอดออมที่ธนาคารกำหนดในแต่ละเดือนได้ก็มีสิทธิ์กู้ซื้อบ้านหรือคอนโดได้แล้ว เป็นต้น

หากมีคำถามเกิดขึ้นว่าท่านควรซื้อบ้าน หรือ คอนโด ได้เมื่อไร ท่านเองนั่นแหละที่เป็นผู้ที่ตอบคำถามตัวเองว่า ท่านอาชีพการงานมั่นคง มีรายได้ประจำหรือยัง ท่านมีรายได้เพียงพอในการชำระหนี้แล้วหรือยัง ท่านเก็บออมเงินอย่างสม่ำเสมอแล้วหรือยัง

ที่กล่าวมาทั้งหมดคือคุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถซื้อ บ้าน รถ หรือคอนโด ก็ไม่มีปัญหา ถ้าการอดออมของท่านเข้าเงื่อนไขตามข้างต้นที่กล่าวมาแล้วรับรองว่าคอนโดหรือบ้านในฝันเป็นของท่านอย่างแน่นอน